PODMIENKY DODANIA TOVARU, REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Odberateľ/kupujúci vykonaním objednávky prostredníctvom svojho účtu na stránke www.growatteco.sk súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti SIRECO, IČO: 35694548, sídlo Žatevná 12, 841 01 Bratislava,zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 11367/B (ďalej len: “dodávateľ”).

2. Odberateľom/kupujúcim môže byť iba právnická osoba zapísaná v príslušných registroch právnických osôb vedených v príslušných krajinách, do ktorých Spoločnosť doručuje objednaný tovar.

3. Odberateľ/kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom svojho účtu na internetovej stránke www.growatteco.sk.

4. Odberateľ/kupujúci po odoslaní objednávky obdrží potvrdenie o objednávke spolu s platobnými údajmi.

5. Dodávateľ po obdržaní objednávky preverí skladové zásoby tovaru, prípadne  dostupnosť tovaru a dodaciu lehotu, ktorú následne potvrdí odberateľovi. Odberateľ následne s potvrdením objednávky a dodacou lehotou obdrží do troch pracovných dní zálohovú faktúru na sumu 100 % z kúpnej ceny tovaru, pričom po jej zaplatení dodávateľ predmetný tovar záväzne objedná a/alebo nachystá na expedíciu zo skladu. Dodacia lehota je štandardne 45-60 dní odo dňa prijatia platby na účet dodávateľa, pričom odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania tovaru spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä okolnosti vyplývajúce z tzv. vyššej moci, okolnosti spôsobené pandemickou situáciou, vojnovým stavom vyvolaným v cudzom štáte a poveternostnými podmienkami, prípadne okolnosťami spôsobenými inými prepravnými spoločnosťami.

6. Na základe potvrdenia objednávky, dodávateľ automaticky rezervuje tovar uvedený v objednávke. V prípade, ak o to odberateľ požiada, je mu vystavená zálohová faktúra. Úhradu za objednávku je odberateľ povinný uhradiť do 3 dní od jej potvrdenia, ak k úhrade v stanovenej dobe nedôjde, automaticky bude stornovaná a bude zrušená rezervácia na objednaný tovar. Dňom zaplatenia zálohy za objednaný tovar sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa uvedený vo faktúre.

7. V prípade ak za tovar nebola uhradená celá kúpna suma ale len jej časť, po dodaní tovaru na sklad dodávateľa tento vystaví faktúru na zvyšnú časť kúpnej ceny. Po zaplatení zvyšnej časti kúpnej ceny bude odberateľ vyzvaný na prevzatie tovaru v skladových priestoroch dodávateľa nachádzajúcich sa na adrese Prologis park Bratislava, GATE 1, hala DC 2, Diaľničná cesta 4088, 903 01 Senec, Slovensko

8. Odberateľ obdrží email/sms o tom, že jeho objednávka je pripravená na vyzdvihnutie. Spravidla do 3 dní od zaplatenia. Následne je odberateľ povinný si objednaný tovar prevziať najneskôr do 10 dní od zaslania informácie o doručení tovaru, pričom dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať skladné v sume 100 Eur za každý ďalší deň uskladnenia tovaru

9. Oprávnením na prevzatie tovaru je potvrdenie o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie. V objednávke odberateľ/kupujúci uvedie meno, priezvisko, presnú adresu dodania, číslo mobilného telefónu a emailovú adresu kontaktnej osoby. Na uvedené kontaktné údaje dostane odberateľ/kupujúci notifikáciu o doručení tovaru. V prípade osobného odberu sa kontaktná osoba preukáže touto notifikačnou správou a občianskym preukazom.

10. V prípade že si klient objedná prepravu u dodávateľa, preprava bude realizovaná prostredníctvom spoločností DPD a/alebo Geiss, bude účtovaná v zmysle ceny dopravy uvedenej vo faktúre. Táto cena obsahuje manipulačné poplatky, balenie, poistenie a dopravu.

11. Odberateľ je povinný si predmetný tovar pred prevzatím skontrolovať, najmä či nie je viditeľne poškodený a či nemá zjavné vady a množstvo tovaru. Prevzatý tovar sa považuje za tovar dodaný bez zjavných vád, pokiaľ odberateľ na mieste prevzatia tovaru neuvedie, že tovar má zjavné vady a nešpecifikuje ich. Prevzatím tovaru prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare.

12. Potvrdením o prevzatí tovaru bude dodací list, ktorý si odberateľ prevezme priamo na mieste v sklade u dodávateľa.

13. Záručná doba na tovar je uvedená v cenníku dodávateľa pre každý druh tovaru jednotlivo.

14. V prípade vád tovaru, ktoré vzniknú počas záručnej doby, je odberateľ povinný uplatniť si tieto vady prostredníctvom svojho účtu na internetovej stránke www.growatteco.sk, kde uvedie výrobné číslo výrobku, kópiu objednávky, faktúry, dodacieho listu a popíše vady tovaru vzniknuté v záručnej dobe a dodrží zároveň postup reklamácie uvedený v záručnom liste výrobku.

15. Dodávateľ začne s riešením reklamácie v priebehu 5 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie od odberateľa, pričom v prípade dodania nových komponentov dĺžka opravy záleží od dodania náhradného komponentu výrobcom ak náhradným dielom nedisponuje dodávateľ. Dodávateľ dodá tovar, ktorý má momentálne na sklade. V prípade ak sa reklamovaný tovar nenachádza na sklade, dodávateľ objedná chýbajúci tovar, pričom pre dodanie tovaru platí dodacia lehota 45 60 dní.

16. Obchod medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákonom 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), § 422 a nasl.

17. Každý odberateľ po zakúpení tovaru bude mat vytvorené konto na oss.growatt.com, ktoré mu založí dodávateľ a zašle prihlasovacie údaje do 10 dni od prvej objednávky a úhrady zálohovej faktúry. Všetky technické otázky, vady a reklamácie má odberateľ možnosť zadávať v tomto jeho účte, ktorý má založený ako autorizovaný inštalátor produktov GROWATT.

18. Dodávateľ poskytne odberateľovi základné produktové školenie a školenie práce s Monitorovacím systémom na oss.growatt.com.

19. Akákoľvek osoba, spoločnosť a podobne, je oprávnená na montáž zariadení GROWATT výhradne po kompletnom školení, ktoré poskytne dodávateľ. Po úspešne absolvovanom školení, vystaví dodávateľ zaškolenej osobe/spoločnosti certifikát. Montáž produktov GROWATT necertifikovanou osobou/spoločnosťou, bude mať za následok zánik záruky na dodané produkty GROWATT a neuznanie reklamácií.

V Bratislave, dňa 01.09.2023

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti SIRECO s.r.o., so sídlom: Žatevná 12, 841 01 Bratislava, IČO: 35 694 548, zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 11367/B

(ďalej len ako „dodávateľ“)

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok dodania (ďalej len „VPD“) Spoločnosti a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Spoločnosti.

2. Veci neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3. Odberateľ je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VPD ešte pred objednaním tovaru. Zároveň odberateľ berie na vedomie, že je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom odberateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

4. Vykonaním objednávky od dodávateľa odberateľ súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VPD. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VPD. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

5. Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania dodávateľom odberateľovi resp. prvému prepravcovi určenému na prepravu tovaru.

6. V prípade dodania tovaru v zmysle VPD, ktorý tvorí len časť väčšej inštalácie alebo elektrárne, nezodpovedá dodávateľ za celú inštaláciu alebo elektráreň, ktorej súčasťou má byť dodaný tovar.

7. V prípade neoprávneného, neodborného zásahu alebo manipulácie do dodaného tovaru alebo jeho časti, nezodpovedá dodávateľ za vady a poruchy, ktoré takýmto zásahom alebo manipuláciou vzniknú.

II.
Dĺžka záruky

1. Záručná doba tovaru je pre každý druh tovaru iná. Záručná doba je uvedená v cenníku dodávateľa pre každý druh tovaru jednotlivo. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom inštalácie tovaru.

2. Vo všeobecnosti platí, že záruka na menič, batériu a riadiacu jednotku plynie od dátumu inštalácie za predpokladu, že dodávateľ dodáva iba tovar, ktorý nie je súčasťou zmluvy o dielo. Pri ostatných tovaroch záruka začína plynúť odo dňa doručenia tovaru odberateľovi.

3. Pri zhotovení diela na základe Zmluvy o dielo, plynie záručná doba odo dňa prevzatia diela na základe preberacieho protokolu alebo momentom odmietnutia podpísania preberacieho protokolu bez relevantného dôvodu.

4. Dokladom o záruke tovaru v zmysle tohto Reklamačného poriadku ak:
    a. záručná doba plynie od momentu inštalácie tovaru, je samotná registrácia tovaru v systéme oss.growatt,
    b. záručná doba plynie od doručenia tovaru, je potvrdenie o dodaní tovaru odberateľovi,
    c. záručná doba plynie od prevzatia diela na základe Preberacieho protokolu, je samotný Preberací protokol, resp. momentom odmietnutia podpísania preberacieho protokolu bez relevantného dôvodu.

5. V doklade o záruke sú uvedené všetky potrebné údaje pre uplatnenie záruky (výrobné číslo výrobku, kópiu objednávky, faktúry, dodacieho listu).

III.
Uplatnenie reklamácie

1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je internetová stránka www.growatteco.sk v sekcii reklamácie. Pri uplatňovaní reklamácie sa uvedie podrobný popis poruchy alebo vady, správa o testoch, priloží sa foto alebo video dokumentácia. Pokiaľ budú informácie vo formulári nesprávne alebo chýbajú poprípade reklamácia nie je dostatočne preukázaná, môže dodávateľ žiadosť o reklamáciu zamietnuť ako neoprávnenú. Aby sa predišlo zamietnutiu, dodávateľ odporúča pred odoslaním žiadosti o reklamáciu konzultovať s technickým pracovníkom dodávateľa.

2. Odberateľ, ktorý vykonal objednávku prostredníctvom www.growatteco.sk si uplatní reklamáciu prostredníctvom svojho vytvoreného účtu. Odberateľ, ktorý nevykonal objednávku prostredníctvom www.growatteco.sk, je dodatočne pri uplatnení reklamácie povinný vyplniť reklamáciu na stránke www.growatteco.sk v sekcii reklamácie.

3. Po uplatnení si reklamácie, odberateľ obdrží od dodávateľa potvrdenie o tom, že jeho reklamácia je zaregistrovaná a že bude kontaktovaný technickým pracovníkom dodávateľa.

4. Dodávateľ je povinný začať vybavovať reklamáciu do 5 dní od jej oznámenia.

5. Ak to povaha reklamovaného tovaru umožňuje, technický pracovník dodávateľa na diaľku, cez systém oss.growatt, skontroluje reklamovaný tovar. Z uvedenej vety vyplýva, že reklamovaný tovar musí byť on line v growatt.oss.

6. Následne dodávateľ odošle reklamáciu výrobcovi tovaru, kde prebieha proces preskúmania reklamácie. Po preskúmaní reklamácie dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa o výsledku t.j. či je reklamácia oprávnená, alebo či chyba, vada, nefunkčnosť bola spôsobená vinou inštalácie alebo používaním výrobku v rozpore s manuálom a podmienkami stanovenými výrobcom a tým pádom je reklamácia neoprávnená.

7. V prípade ak dodávateľ výrobku rozhodne, že reklamácia výrobku bola neoprávnená, znáša odberateľ náklady v zmysle priloženého Cenníka poplatkov za neoprávnene reklamovaný tovar, ktorý tvorí prílohu tohto Reklamačného poriadku.

8. Chyby meničov, batérii a riadiacich jednotiek (ďalej len zariadenie) musia byt oznámené resp. reklamované u dodávateľa na reklamacie@www.growatteco.sk najneskôr do 20 dni odo dňa ich výskytu s uvedením: výrobného čísla (SN kód), názvu zariadenia uvedeného v sekcii produkty na www.growatteco.sk, kódu inštalátora a vykazovanej chyby na oss.growatt.com alebo na zariadení, Inak nie je možné v histórii zariadenia chybu spätne overiť a reklamácia bude zamietnutá.

IV.
Spôsob vybavenia reklamácie

1. Všeobecná doba pre vybavenie reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku je 60 dní.

2. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, tovar bude opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

4. V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť vystaví dodávateľ potvrdenie, na základe ktorého je odberateľ oprávnený doručiť chybný výrobok do vybraného skladu dodávateľa do 10 dní od vystavenia potvrdenia. Odberateľ je povinný poslať dodávateľovi dodací list alebo inú formu dokumentu na reklamacie@www.growatteco.sk, ktorá preukazuje zaslanie zariadenia do vybraného skladu odberateľa s uvedením názvu zariadenia podľa názvu uvedeného v sekcii produkty
na www.growatteco.sk, výrobného čísla, a poctu kusov, minimálne 3 pracovné dni vopred. V prípade ak tovar nebude doručený v stanovenej lehote, dodávateľ zašle odberateľovi emailové upozornenie ako pripomienku. Ak ani následne odberateľ nedoručí tovar, je odberateľ povinný uhradiť pokutu za konkrétny tovar, podľa Cenníka poplatkov za neoprávnene reklamovaný tovar.

5. O prebratí chybného tovaru vystaví dodávateľ protokol/záznam v Montážnom denníku č. O5 236 0 značky ŠEVT. Záznam je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom tri sú pre dodávateľa a jeden pre odberateľa. V prípade doručenia tovaru do skladu zo strany odberateľa tento obdrží doklad o príjme priamo na sklade.

6. Následne dodávateľ odošle požiadavku výmeny tovaru výrobcovi tovaru, ktorý vykoná kontrolu na overenie funkčnosti jednotky. Ak výrobca zistí, že chybový stav je odlišný od dôvodov uvedených v reklamácii, je odberateľ povinný uhradiť pokutu 150 EUR za testovanie a poplatky za kontrolu podľa prílohy.

7. O výsledku posúdenia reklamácie výrobcom tovaru, dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa podľa bodu 6 článku III tohto Reklamačného poriadku. V prípade kladného posúdenia reklamácie výrobcom tovaru, zašle výrobca tovaru na sklad dodávateľa nový výrobok ak ním dodávateľ v tom momente nedisponuje, o čom dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa.

8. V prípade kladného posúdenia reklamácie výrobcom tovaru, má odberateľ nárok na výmenu tovaru. V prípade ak náhradným tovarom, súčiastkou alebo komponentom, ktorý má byť vymenený disponuje dodávateľ, bude bezodkladne vydaný odberateľovi.

9. V prípade, ak týmto náhradným tovarom, súčiastkou alebo komponentom nedisponuje dodávateľ, objedná chýbajúci tovar priamo u výrobcu, pričom pre dodanie tovaru platí dodacia lehota do 60 dní. Doba na vybavenie reklamácie podľa bodu 1 tohto článku sa predlžuje o 60 dní odo dňa objednania chýbajúceho tovaru priamo u výrobcu.

10. O dostupnosti tovaru, ktorý má byť v prípade kladne vybavenej reklamácie vydaný odberateľovi, informuje dodávateľ odberateľa s tým, že tento tovar je pripravený na vybranom sklade k vyzdvihnutiu.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

2. Odberateľ má právo uplatniť si u dodávateľa záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca alebo dodávateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u dodávateľa.

3. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

4. Odberateľ si uplatňuje reklamáciu tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu.

5. Odberateľ si neuplatňuje záruku na chyby alebo vady o ktorých bol dodávateľom v dobe dodania tovaru upozornený.

6. Nárok na uplatnenie záruky u dodávateľa odberateľom zaniká:
    a. uplatnením reklamácie inak ako je to uvedené v tomto Reklamačnom poriadku
    b. uplynutím záručnej doby tovaru
    c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu
    d. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
    e. poškodením tovar nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
    f. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
    g. poškodením tovaru, iným neodborným zásahom, poškodením atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do tovaru
    h. montážou alebo inštaláciou osobou bez príslušného oprávnenia v zmysle Podmienok dodania v platnom znení

v Bratislave, dňa 01.09.2023

Príloha č.1:

Cenníka poplatkov za neoprávnene reklamovaný tovar

MODEL                               COST EXCL. VAT
S                                                 €100.00
MIC                                             €100.00
MTL-S                                         €200.00
MIN-XE                                       €250.00
MIN-XH                                       €300.00
3-15KTL3-S                                €500.00
MOD                                           €500.00
MID                                             €900.00
17-40KTL3-S                              €900.00
MAX                                            €1600.00
SPH BL/UP                                 €700.00
SPH BH/UP                                €800.00
SPA BL                                       €700.00
SPA BH                                      €800.00
ARK BATTERIES                      €500.00
BMS                                          €400.00