Vyhľadať
Vyhľadať

 

Reklamačný poriadok

spoločnosti SIRECO s.r.o., so sídlom: Žatevná 12, 841 01 Bratislava, IČO: 35 694 548, zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 11367/B

(ďalej len ako „dodávateľ“)

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok dodania (ďalej len „VPD“) Spoločnosti a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Spoločnosti.

2. Veci neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3. Odberateľ je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VPD ešte pred objednaním tovaru. Zároveň odberateľ berie na vedomie, že je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom odberateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

4. Vykonaním objednávky od dodávateľa odberateľ súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VPD. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VPD. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

5. Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania dodávateľom odberateľovi resp. prvému prepravcovi určenému na prepravu tovaru.

6. V prípade dodania tovaru v zmysle VPD, ktorý tvorí len časť väčšej inštalácie alebo elektrárne, nezodpovedá dodávateľ za celú inštaláciu alebo elektráreň, ktorej súčasťou má byť dodaný tovar.

7. V prípade neoprávneného, neodborného zásahu alebo manipulácie do dodaného tovaru alebo jeho časti, nezodpovedá dodávateľ za vady a poruchy, ktoré takýmto zásahom alebo manipuláciou vzniknú.

II.
Dĺžka záruky

1. Záručná doba tovaru je pre každý druh tovaru iná. Záručná doba je uvedená v cenníku dodávateľa pre každý druh tovaru jednotlivo. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom inštalácie tovaru.

2. Vo všeobecnosti platí, že záruka na menič, batériu a riadiacu jednotku plynie od dátumu inštalácie za predpokladu, že dodávateľ dodáva iba tovar, ktorý nie je súčasťou zmluvy o dielo. Pri ostatných tovaroch záruka začína plynúť odo dňa doručenia tovaru odberateľovi.

3. Pri zhotovení diela na základe Zmluvy o dielo, plynie záručná doba odo dňa prevzatia diela na základe preberacieho protokolu alebo momentom odmietnutia podpísania preberacieho protokolu bez relevantného dôvodu.

4. Dokladom o záruke tovaru v zmysle tohto Reklamačného poriadku ak:
    a. záručná doba plynie od momentu inštalácie tovaru, je samotná registrácia tovaru v systéme oss.growatt,
    b. záručná doba plynie od doručenia tovaru, je potvrdenie o dodaní tovaru odberateľovi,
    c. záručná doba plynie od prevzatia diela na základe Preberacieho protokolu, je samotný Preberací protokol, resp. momentom odmietnutia podpísania preberacieho protokolu bez relevantného dôvodu.

5. V doklade o záruke sú uvedené všetky potrebné údaje pre uplatnenie záruky (výrobné číslo výrobku, kópiu objednávky, faktúry, dodacieho listu).

III.
Uplatnenie reklamácie

1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je internetová stránka www.growatteco.sk v sekcii reklamácie. Pri uplatňovaní reklamácie sa uvedie podrobný popis poruchy alebo vady, správa o testoch, priloží sa foto alebo video dokumentácia. Pokiaľ budú informácie vo formulári nesprávne alebo chýbajú poprípade reklamácia nie je dostatočne preukázaná, môže dodávateľ žiadosť o reklamáciu zamietnuť ako neoprávnenú. Aby sa predišlo zamietnutiu, dodávateľ odporúča pred odoslaním žiadosti o reklamáciu konzultovať s technickým pracovníkom dodávateľa.

2. Odberateľ, ktorý vykonal objednávku prostredníctvom www.growatteco.sk si uplatní reklamáciu prostredníctvom svojho vytvoreného účtu. Odberateľ, ktorý nevykonal objednávku prostredníctvom www.growatteco.sk, je dodatočne pri uplatnení reklamácie povinný vyplniť reklamáciu na stránke www.growatteco.sk v sekcii reklamácie.

3. Po uplatnení si reklamácie, odberateľ obdrží od dodávateľa potvrdenie o tom, že jeho reklamácia je zaregistrovaná a že bude kontaktovaný technickým pracovníkom dodávateľa.

4. Dodávateľ je povinný začať vybavovať reklamáciu do 5 dní od jej oznámenia.

5. Ak to povaha reklamovaného tovaru umožňuje, technický pracovník dodávateľa na diaľku, cez systém oss.growatt, skontroluje reklamovaný tovar. Z uvedenej vety vyplýva, že reklamovaný tovar musí byť on line v growatt.oss.

6. Následne dodávateľ odošle reklamáciu výrobcovi tovaru, kde prebieha proces preskúmania reklamácie. Po preskúmaní reklamácie dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa o výsledku t.j. či je reklamácia oprávnená, alebo či chyba, vada, nefunkčnosť bola spôsobená vinou inštalácie alebo používaním výrobku v rozpore s manuálom a podmienkami stanovenými výrobcom a tým pádom je reklamácia neoprávnená.

7. V prípade ak dodávateľ výrobku rozhodne, že reklamácia výrobku bola neoprávnená, znáša odberateľ náklady v zmysle priloženého Cenníka poplatkov za neoprávnene reklamovaný tovar, ktorý tvorí prílohu tohto Reklamačného poriadku.

8. Chyby meničov, batérii a riadiacich jednotiek (ďalej len zariadenie) musia byt oznámené resp. reklamované u dodávateľa na reklamacie@www.growatteco.sk najneskôr do 20 dni odo dňa ich výskytu s uvedením: výrobného čísla (SN kód), názvu zariadenia uvedeného v sekcii produkty na www.growatteco.sk, kódu inštalátora a vykazovanej chyby na oss.growatt.com alebo na zariadení, Inak nie je možné v histórii zariadenia chybu spätne overiť a reklamácia bude zamietnutá.

IV.
Spôsob vybavenia reklamácie

1. Všeobecná doba pre vybavenie reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku je 60 dní.

2. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, tovar bude opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

4. V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť vystaví dodávateľ potvrdenie, na základe ktorého je odberateľ oprávnený doručiť chybný výrobok do vybraného skladu dodávateľa do 10 dní od vystavenia potvrdenia. Odberateľ je povinný poslať dodávateľovi dodací list alebo inú formu dokumentu na reklamacie@www.growatteco.sk, ktorá preukazuje zaslanie zariadenia do vybraného skladu odberateľa s uvedením názvu zariadenia podľa názvu uvedeného v sekcii produkty
na www.growatteco.sk, výrobného čísla, a poctu kusov, minimálne 3 pracovné dni vopred. V prípade ak tovar nebude doručený v stanovenej lehote, dodávateľ zašle odberateľovi emailové upozornenie ako pripomienku. Ak ani následne odberateľ nedoručí tovar, je odberateľ povinný uhradiť pokutu za konkrétny tovar, podľa Cenníka poplatkov za neoprávnene reklamovaný tovar.

5. O prebratí chybného tovaru vystaví dodávateľ protokol/záznam v Montážnom denníku č. O5 236 0 značky ŠEVT. Záznam je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom tri sú pre dodávateľa a jeden pre odberateľa. V prípade doručenia tovaru do skladu zo strany odberateľa tento obdrží doklad o príjme priamo na sklade.

6. Následne dodávateľ odošle požiadavku výmeny tovaru výrobcovi tovaru, ktorý vykoná kontrolu na overenie funkčnosti jednotky. Ak výrobca zistí, že chybový stav je odlišný od dôvodov uvedených v reklamácii, je odberateľ povinný uhradiť pokutu 150 EUR za testovanie a poplatky za kontrolu podľa prílohy.

7. O výsledku posúdenia reklamácie výrobcom tovaru, dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa podľa bodu 6 článku III tohto Reklamačného poriadku. V prípade kladného posúdenia reklamácie výrobcom tovaru, zašle výrobca tovaru na sklad dodávateľa nový výrobok ak ním dodávateľ v tom momente nedisponuje, o čom dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa.

8. V prípade kladného posúdenia reklamácie výrobcom tovaru, má odberateľ nárok na výmenu tovaru. V prípade ak náhradným tovarom, súčiastkou alebo komponentom, ktorý má byť vymenený disponuje dodávateľ, bude bezodkladne vydaný odberateľovi.

9. V prípade, ak týmto náhradným tovarom, súčiastkou alebo komponentom nedisponuje dodávateľ, objedná chýbajúci tovar priamo u výrobcu, pričom pre dodanie tovaru platí dodacia lehota do 60 dní. Doba na vybavenie reklamácie podľa bodu 1 tohto článku sa predlžuje o 60 dní odo dňa objednania chýbajúceho tovaru priamo u výrobcu.

10. O dostupnosti tovaru, ktorý má byť v prípade kladne vybavenej reklamácie vydaný odberateľovi, informuje dodávateľ odberateľa s tým, že tento tovar je pripravený na vybranom sklade k vyzdvihnutiu.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

2. Odberateľ má právo uplatniť si u dodávateľa záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca alebo dodávateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u dodávateľa.

3. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

4. Odberateľ si uplatňuje reklamáciu tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu.

5. Odberateľ si neuplatňuje záruku na chyby alebo vady o ktorých bol dodávateľom v dobe dodania tovaru upozornený.

6. Nárok na uplatnenie záruky u dodávateľa odberateľom zaniká:
    a. uplatnením reklamácie inak ako je to uvedené v tomto Reklamačnom poriadku
    b. uplynutím záručnej doby tovaru
    c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu
    d. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
    e. poškodením tovar nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
    f. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
    g. poškodením tovaru, iným neodborným zásahom, poškodením atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do tovaru
    h. montážou alebo inštaláciou osobou bez príslušného oprávnenia v zmysle Podmienok dodania v platnom znení

v Bratislave, dňa 01.09.2023

Príloha č.1:

Cenníka poplatkov za neoprávnene reklamovaný tovar

MODEL                               COST EXCL. VAT
S                                                 €100.00
MIC                                             €100.00
MTL-S                                         €200.00
MIN-XE                                       €250.00
MIN-XH                                       €300.00
3-15KTL3-S                                €500.00
MOD                                           €500.00
MID                                             €900.00
17-40KTL3-S                              €900.00
MAX                                            €1600.00
SPH BL/UP                                 €700.00
SPH BH/UP                                €800.00
SPA BL                                       €700.00
SPA BH                                      €800.00
ARK BATTERIES                      €500.00
BMS                                          €400.00

 

Reklamácia