Vyhľadať
Vyhľadať

PODMIENKY DODANIA TOVARU

1. Odberateľ/kupujúci vykonaním objednávky prostredníctvom svojho účtu na stránke www.growatteco.sk súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti SIRECO, IČO: 35694548, sídlo Žatevná 12, 841 01 Bratislava,zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 11367/B (ďalej len: “dodávateľ”).

2. Odberateľom/kupujúcim môže byť iba právnická osoba zapísaná v príslušných registroch právnických osôb vedených v príslušných krajinách, do ktorých Spoločnosť doručuje objednaný tovar.

3. Odberateľ/kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom svojho účtu na internetovej stránke www.growatteco.sk.

4. Odberateľ/kupujúci po odoslaní objednávky obdrží potvrdenie o objednávke spolu s platobnými údajmi.

5. Dodávateľ po obdržaní objednávky preverí skladové zásoby tovaru, prípadne  dostupnosť tovaru a dodaciu lehotu, ktorú následne potvrdí odberateľovi. Odberateľ následne s potvrdením objednávky a dodacou lehotou obdrží do troch pracovných dní zálohovú faktúru na sumu 100 % z kúpnej ceny tovaru, pričom po jej zaplatení dodávateľ predmetný tovar záväzne objedná a/alebo nachystá na expedíciu zo skladu. Dodacia lehota je štandardne 45-60 dní odo dňa prijatia platby na účet dodávateľa, pričom odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania tovaru spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä okolnosti vyplývajúce z tzv. vyššej moci, okolnosti spôsobené pandemickou situáciou, vojnovým stavom vyvolaným v cudzom štáte a poveternostnými podmienkami, prípadne okolnosťami spôsobenými inými prepravnými spoločnosťami.

6. Na základe potvrdenia objednávky, dodávateľ automaticky rezervuje tovar uvedený v objednávke. V prípade, ak o to odberateľ požiada, je mu vystavená zálohová faktúra. Úhradu za objednávku je odberateľ povinný uhradiť do 3 dní od jej potvrdenia, ak k úhrade v stanovenej dobe nedôjde, automaticky bude stornovaná a bude zrušená rezervácia na objednaný tovar. Dňom zaplatenia zálohy za objednaný tovar sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa uvedený vo faktúre.

7. V prípade ak za tovar nebola uhradená celá kúpna suma ale len jej časť, po dodaní tovaru na sklad dodávateľa tento vystaví faktúru na zvyšnú časť kúpnej ceny. Po zaplatení zvyšnej časti kúpnej ceny bude odberateľ vyzvaný na prevzatie tovaru v skladových priestoroch dodávateľa nachádzajúcich sa na adrese Prologis park Bratislava, GATE 1, hala DC 2, Diaľničná cesta 4088, 903 01 Senec, Slovensko

8. Odberateľ obdrží email/sms o tom, že jeho objednávka je pripravená na vyzdvihnutie. Spravidla do 3 dní od zaplatenia. Následne je odberateľ povinný si objednaný tovar prevziať najneskôr do 10 dní od zaslania informácie o doručení tovaru, pričom dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať skladné v sume 100 Eur za každý ďalší deň uskladnenia tovaru

9. Oprávnením na prevzatie tovaru je potvrdenie o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie. V objednávke odberateľ/kupujúci uvedie meno, priezvisko, presnú adresu dodania, číslo mobilného telefónu a emailovú adresu kontaktnej osoby. Na uvedené kontaktné údaje dostane odberateľ/kupujúci notifikáciu o doručení tovaru. V prípade osobného odberu sa kontaktná osoba preukáže touto notifikačnou správou a občianskym preukazom.

10. V prípade že si klient objedná prepravu u dodávateľa, preprava bude realizovaná prostredníctvom spoločností DPD a/alebo Geiss, bude účtovaná v zmysle ceny dopravy uvedenej vo faktúre. Táto cena obsahuje manipulačné poplatky, balenie, poistenie a dopravu.

11. Odberateľ je povinný si predmetný tovar pred prevzatím skontrolovať, najmä či nie je viditeľne poškodený a či nemá zjavné vady a množstvo tovaru. Prevzatý tovar sa považuje za tovar dodaný bez zjavných vád, pokiaľ odberateľ na mieste prevzatia tovaru neuvedie, že tovar má zjavné vady a nešpecifikuje ich. Prevzatím tovaru prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare.

12. Potvrdením o prevzatí tovaru bude dodací list, ktorý si odberateľ prevezme priamo na mieste v sklade u dodávateľa.

13. Záručná doba na tovar je uvedená v cenníku dodávateľa pre každý druh tovaru jednotlivo.

14. V prípade vád tovaru, ktoré vzniknú počas záručnej doby, je odberateľ povinný uplatniť si tieto vady prostredníctvom svojho účtu na internetovej stránke www.growatteco.sk, kde uvedie výrobné číslo výrobku, kópiu objednávky, faktúry, dodacieho listu a popíše vady tovaru vzniknuté v záručnej dobe a dodrží zároveň postup reklamácie uvedený v záručnom liste výrobku.

15. Dodávateľ začne s riešením reklamácie v priebehu 5 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie od odberateľa, pričom v prípade dodania nových komponentov dĺžka opravy záleží od dodania náhradného komponentu výrobcom ak náhradným dielom nedisponuje dodávateľ. Dodávateľ dodá tovar, ktorý má momentálne na sklade. V prípade ak sa reklamovaný tovar nenachádza na sklade, dodávateľ objedná chýbajúci tovar, pričom pre dodanie tovaru platí dodacia lehota 45 60 dní.

16. Obchod medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákonom 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), § 422 a nasl.

17. Každý odberateľ po zakúpení tovaru bude mat vytvorené konto na oss.growatt.com, ktoré mu založí dodávateľ a zašle prihlasovacie údaje do 10 dni od prvej objednávky a úhrady zálohovej faktúry. Všetky technické otázky, vady a reklamácie má odberateľ možnosť zadávať v tomto jeho účte, ktorý má založený ako autorizovaný inštalátor produktov GROWATT.

18. Dodávateľ poskytne odberateľovi základné produktové školenie a školenie práce s Monitorovacím systémom na oss.growatt.com.

19. Akákoľvek osoba, spoločnosť a podobne, je oprávnená na montáž zariadení GROWATT výhradne po kompletnom školení, ktoré poskytne dodávateľ. Po úspešne absolvovanom školení, vystaví dodávateľ zaškolenej osobe/spoločnosti certifikát. Montáž produktov GROWATT necertifikovanou osobou/spoločnosťou, bude mať za následok zánik záruky na dodané produkty GROWATT a neuznanie reklamácií.

V Bratislave, dňa 01.09.2023